Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Chceme-li vytvořit a provozovat portál, který si klade za cíl nabízet nejenom kvalitní informace, ale i pohodlí a služby, na které jsou uživatelé ve 21. století zvyklí, nevyhneme se tomu, že o svých návštěvnících potřebujeme sbírat některé informace a tyto dále používat.

Na následující stránce se proto pokusíme co nejjednodušším způsobem vysvětlit, které informace na portálu Dogslife.cz (dále jen „Portál“) získáváme, jak s nimi nakládáme a proč.

Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Kdo jsme „my“

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se termínem „my“ označuje provozovatel Portálu Mgr. Jiří Tobiáš, sídlem Záhřebská 2474/12, 616 00 Brno, IČO: 87551233 (dále jen „DOGSLIFE“). DOGSLIFE je pro účely zpracování a ochrany osobních údajů správcem osobních údajů.

Jak a které informace shromažďujeme

Informace o našich návštěvnících Portálu lze rozdělit do dvou kategorií, podle způsobu, kterým je získáme:

Sdělíte nám je sami

Do této kategorie patří především informace, které uživatel vyplňuje do formuláře ve správě svého osobního profilu, ať už v rámci registrace mezi uživatele Portálu, nebo později v rámci nastavení svého uživatelského účtu.

Jsou to například:

 • jméno
 • příjmení
 • emailová adresa
 • pohlaví
 • země, město a místo pobytu
 • rok narození
 • další kontaktní informace pro identifikaci uživatele v sociálních sítích
 • profilová fotografie

Zadávání téměř všech těchto informací je přitom zcela nepovinné a slouží pouze pro zlepšení uživatelského zážitku při používání našich stránek.

Získáme je automaticky při tom, když návštěvník prochází stránkami

Jedná se o informace, které lze vysledovat ze síťové komunikace mezi koncovým zařízením uživatele a naším Portálem, nebo o informace, které automaticky sděluje Portálu internetový prohlížeč, který uživatel používá. Získávání, shromažďování a třídění těchto informací patří dnes ke standardním praktikám téměř všech webových stránek a jeho cílem je pouze dokázat reagovat na (nevyslovená) přání uživatelů a zprostředkovat jim lepší a ucelenější zážitek.

Mezi tyto informace patří:

 • IP adresa návštěvníka
 • Adresa URL stránky, která obsahovala odkaz, který návštěvníka na naše stránky přivedl
 • Typ a verze internetového prohlížeče používaného návštěvníkem
 • Operační systém používaný návštěvníkem

Mezi tyto informace rozhodně nepatří:

 • informace o historii procházení internetu návštěvníkem mimo náš Portál
 • informace o souborech na koncovém zařízení návštěvníka
 • jakékoli osobní informace o návštěvníkovi

Jak shromážděné informace používáme

Informace, získávané o našich uživatelích slouží dohromady k následujícím účelům:

 • aby zlepšily, respektive pomohly nám zlepšit zážitek uživatele z používání našich stránek
 • aby je naši uživatelé mohli sami prostřednictvím našich stránek sdílet s jinými návštěvníky
 • aby nám v omezené míře pomohly ochránit obsah našich stránek před nežádoucími útoky

Níže se můžete dozvědět o tom, jak konkrétně některé ze shromažďovaných informací používáme.

Emailová adresa

(povinná informace pro registrované uživatele)

Slouží k jedinečné identifikaci uživatelského účtu registrovaného uživatele, je (v omezené míře) pojistkou proti podvodnému vytváření uživatelských účtů, slouží k nezbytné emailové komunikaci mezi naším Portálem a uživatelem a může sloužit k zasílání zpráv informačního charakteru. V případě účasti uživatele Portálu v soutěžích či jiných akcích pořádaných DOGSLIFE na Portálu slouží k identifikaci registrovaného uživatele jako soutěžícího/účastníka akce, ověření splnění podmínek soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry, stane-li se registrovaný uživatel výhercem soutěže.

Jméno, Příjmení, Pohlaví, Rok narození, Místo pobytu

(nepovinné informace)

Poskytují nám více informací pro komunikaci s uživatelem. Chybějící, nebo na první pohled smyšlené údaje nám mohou pomoci odhalit podvodné uživatelské účty. V případě, že uživatel tyto informace označí jako veřejné, mohou být výjimečně použity k vytváření statistických přehledů za účelem vylepšení obsahu stránek.

Identifikace v sociálních sítích a profilové foto

(nepovinné informace)

Umožňují uživateli lépe si přizpůsobit svou profilovou stránku, sdělit něco o sobě ostatním návštěvníkům, nebo se s nimi spojit. Až na profilové foto jsou tyto informace neveřejné, až do chvíle, kdy se je uživatel rozhodne výslovně zveřejnit.

IP adresa návštěvníka

Slouží k rozeznání nového od vracejícího se návštěvníka. Do jisté míry tak může ochránit soutěže a ankety před pokusy o podvod. Prozrazuje nám, z jaké geografické oblasti se na náš Portál návštěvník připojuje a napovídá tím, na co se máme zaměřit.

Operační systém a internetový prohlížeč na koncovém zařízení návštěvníka

Umožňuje nám optimalizovat stránky pro nejrůznější zařízení a zprostředkovat tak co nejlepší zážitek co největšímu počtu návštěvníků.

Sdílení informací se třetími stranami

Se třetími stranami sdílíme pouze ty informace, které samovolně Portálu předává internetový prohlížeč návštěvníka, stejně jako by návštěvník vstoupil přímo na stránky třetí strany.

Se třetími stranami nesdílíme žádné osobní informace, emailovou adresu ani žádné informace, které nám uživatelé sami sdělí prostřednictvím našich stránek, pokud nám k tomu tito nedají výslovný souhlas.* Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy jsme ke sdílení těchto informací se třetími stranami vázáni zákonnou povinností, například v případě spáchání trestného činu.

Mezi třetí strany, se kterými informace sdílíme patří:

Zpracovatelé analýz návštěvnosti

Používají získané informace pro přesnější stanovení počtu unikátních návštěvníků našeho Portálu, pro identifikaci slabých, či neoptimalizovaných stránek na našem Portálu a pro vytváření analýz, na jejichž základě můžeme naše stránky zlepšovat.

Provozovatelé internetové reklamy

Používají získané informace pro kvalitnější zacílení svých reklamních kampaní.

* Tento souhlas není součástí tohoto ani žádného jiného dokumentu, umístěného na našich stránkách. O tento souhlas žádáme ve výjimečných případech prostřednictvím osobní komunikace, například v případě nutné domluvy mezi předávajícím výhry v soutěži a jejím výhercem.

Kde shromážděné informace zobrazujeme

Žádné ze shromážděných informací se nikde nezobrazují, pokud k tomu uživatel nedá svůj souhlas. Tento souhlas dává uživatel prostřednictvím formuláře na stránce nastavení svého uživatelského profilu a to pro každou informaci zvlášť.

V případě, že uživatel se zveřejněním svých osobních informací souhlasí, tyto se:

 • zobrazují na stránce uživatelova profilu
 • používají při vytváření přehledů uživatelů

Automaticky získávané informace se nikde na stránkách nezobrazují.

Kde a jak osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Zpracování osobních údajů je prováděno převážně v sídle DOGSLIFE. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů může docházet k profilování (tzn., že osobní údaje uživatelů Portálu mohou být automaticky zpracovávány prostřednictvím Portálu takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány informace dle jejich preferencí. Na základě automatizovaného rozhodování mohou jednotliví uživatelé obdržet odlišné informace, nebo některé poskytované nabídky, které mohou být zaslány pouze vybraným uživatelům).

DOGSLIFE nepředává Vaše osobní údaje mimo země EU.

Možnost změny osobních údajů

Každý uživatel má možnost kdykoli změnit kteroukoli ze svých osobních informací, tj. z informací, které sám na naše stránky zadal.

Změna informací se provádí prostřednictvím stránky nastavení uživatelského profilu.

V případě některých informací může trvat až 24 hodin, než se změna plně projeví.

Zabezpečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby informace, které o našich návštěvnících shromažďujeme byly uloženy bezpečně a nebyly, ať už úmyslem, nebo chybou, zpřístupněné cizím osobám.

 • zabezpečujeme Portál proti případným útokům
 • pro správu Portálu jsme si vybrali společnost, která splňuje ta nejpřísnější bezpečnostní kritéria.
 • ke shromažďovaným informacím má přístup jen velmi malý realizační tým.
 • některá citlivá data uchováváme v zakódované podobě, abychom i v případě jejich odcizení znemožnili jejich přečtení.
 • hesla k uživatelským účtům uchováváme v zakódované podobě tak, že je nemohou zjistit ani sami administrátoři Portálu.

Doba uložení osobních údajů

DOGSLIFE uloží osobní údaje nejdéle dobu členství na Portálu, případně po nezbytnou dobu po ukončení Vašeho členství. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely Vašeho zařazení do databáze uživatelů Portálu. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email DOGSLIFE uvedený výše.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které DOGSLIFE zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů podle platných právních předpisů).

Berete na vědomí, že proto, abychom Vám mohli umožnit užívání Portálu, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu minimálně Vaší emailové adresy. Odvoláním Vašeho souhlasu Vám výše uvedené služby nebudeme moci poskytnout.

Právu přístupu ke svým osobním údajům

Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů

pokud se domníváte nebo zjistíte, že DOGSLIFE nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

Právu na omezení zpracování

Máte právo na to, aby DOGSLIFE omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby DOGSLIFE mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 • DOGSLIFE již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby DOGSLIFE předala Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (DOGSLIFE) na poštovní adrese Záhřebská 2474/12, Brno, 616 00, email: admin@dogslife.cz; tel. č. +420 776 223 809.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na admin@dogslife.cz

Vymáhání

Dbáme na to, abychom zásady ochrany osobních údajů dodržovali. Kontrolujeme, jestli při vytváření, či úpravě stránek a jejich funkčnosti nedošlo omylem k jejich porušení.

Obdržíme-li od Vás formální písemnou stížnost na porušení zásad ochrany osobních údajů, budeme kontaktovat osobu, která stížnost podala, za účelem prošetření.

V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit domluvou přímo se stěžovatelem, nebo včasnou opravou na našem Portálu, budeme k vyřešení stížnosti spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Právo podat stížnost

Na postup DOGSLIFE jakožto správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Změny těchto zásad

Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit. Všechny změny budou vystaveny na této stránce. V případě velkých změn můžou být uživatelé informováni prostřednictvím emailu, nebo zřetelného upozornění na stránkách. V případě velkých změn můžeme na uživatelích požadovat nové vyjádření souhlasu s jejich aktuální podobou.

Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Pin It on Pinterest